กิจการฌาปนสถานกองทัพบก

 

ฌาปนสถานกองทัพบก เป็นหน่วยงานสำคัญหน่วยงานหนึ่งของกองทัพบก โดย กองการฌาปนกิจ กรมสวัสดิการทหารบก เป็นหน่วยควบคุมกำกับดูแล และรับผิดชอบการดำเนินงานในด้านฌาปนสถาน และ สุสาน อีกทั้ง มีหน้าที่ในการให้บริการจัดการศพกับกำลังพลในกองทัพบก ครอบครัว สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์กองทัพบก  ตลอดจนบุคคลทั่วไปเมื่อเสียชีวิต และเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือและบริการ ในส่วนที่เกี่ยวกับพิธีการศพทั้งปวง

 

การดำเนินกิจการฌาปนสถานกองทัพบก ปัจจุบันนับว่าประสพความสำเร็จ อย่างสูง มีผู้นิยมใช้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้เกิดจากแนวนโยบายการจัดการศพแบบครบวงจร มีสิ่งอุปกรณ์ และ เจ้าหน้าที่บริการครบถ้วน มีการบริการที่ดีเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ มีอาคารสถานที่ ตลอดจนสิ่งอุปกรณ์ เครื่องใช้ในพิธีสงฆ์ พิธีศพให้ทันสมัยเหมาะสมสวยงาม สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สมเกียรติแก่ผู้วายชนม์ ทั้งในราคาประหยัดและเป็นธรรม โดยยึดถือประเพณีการศพตามแบบพิธีหลวงของสำนักพระราชวังเป็นแนวทางในการปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2528 และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมสุสานและฌาปนสถาน พ.ศ.2521 โดยมุ่งเน้นให้เป็นฌาปนสถานที่ดีที่สุดในกรุงเทพมหานคร ทั้งรูปแบบการจัดการศพและการบริการ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ฌาปนสถานอื่นๆ และบุคคลทั่วไป

ฌาปนสถานกองทัพบก มี 3 แห่ง

somanas.jpg
arwutt.jpg
siripong.jpg

ฌาปนสถานกองทัพบก

วัดโสมนัสราชวรวิหาร

ฌาปนสถานกองทัพบก

วัดอาวุธวิกสิตาราม

ฌาปนสถานกองทัพบก

วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต

สวัสดิการสาร

สวัสดิการสารประจำเดือนพฤษภาคม 2564