ผู้บริหารกิจการฌาปนสถานกองทัพบก

TALUKON-3 (1).jpg

พล.ท.อยุทธ์ ศรีวิเศษ

รองเสนาธิการทหารบก (1)

ประธานกรรมการกิจการฌาปนสถานกองทัพบก

เจ้ากรมเฟื่องวิทย์01.jpg

พลตรี เฟื่องวิทย์  เลาหสุรโยธิน

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

กรรมการและเลขานุการ

รอง 2.jpg

พันเอก วรการ ฮุ่นตระกุล

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (2)

กรรมการ

3100202404173.jpg

พันเอก เชฏฐ กิจวัฒนา

ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ