ผู้บริหารกิจการฌาปนสถานกองทัพบก

พล.ท.อยุทธ์ ศรีวิเศษ

รองเสนาธิการทหารบก (1)

ประธานกรรมการกิจการฌาปนสถานกองทัพบก

พลตรี เฟื่องวิทย์  เลาหสุรโยธิน

เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก

กรรมการและเลขานุการ

พันเอก สุดเขตต์ ชื่นภิรมย์

รองเจ้ากรมสวัสดิการทหารบก (2)

กรรมการ

พันเอก เชฏฐ กิจวัฒนา

ผู้อำนวยการกองการฌาปนกิจ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

  • Facebook Social Icon
  • messenger_logo

©  สงวนลิขสิทธิ์ 2020  ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด  ไปใช้  ทำซ้ำ  ดัดแปลง  แก้ไข ก่อนได้รับอนุญาต

พัฒนา และดูแล โดยทีมฝ่ายเทคโนโลยีของกิจการฌาปนสถาน ทบ. 

วัดโสมนัสราชวรวิหาร โทร. 0-2281-1061, 0-2282-6889
วัดอาวุธวิกสิตาราม โทร. 0-2435-1752
วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต โทร. 0–2519-8383
( ในเวลาราชการ จ. - ศ. เวลา 07.30 – 19.00)